Zakres usług

Obsługa biznesu

Obsługa indywidualna

Obsługa międzynarodowa

Zakres usług

Prawo cywilne

Zapewniamy wsparcie we wszelkich sprawach należących do szeroko pojętego prawa cywilnego. Zajmujemy się negocjowaniem i przygotowywaniem umów cywilnoprawnych i handlowych. Sporządzamy opinie prawne. Zapewniamy prowadzenie sporów sądowych oraz postępowań egzekucyjnych zmierzających do wyegzekwowania należności. Prowadzimy sprawy z zakresu prawa rzeczowego w szczególności postępowania o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości o zniesienie współwłasności, i związane z korzystaniem z rzeczy wspólnej.

zamknij okno

Prawo karne

Zapewniamy reprezentację w procesach karnych zarówno po stronie oskarżonego jak i pokrzywdzonego, na każdym etapie postępowania w tym również na etapie postępowania wykonawczego. Sporządzamy prywatne akty oskarżenia reprezentujemy klientów również w postępowaniach karnoskarbowych.

zamknij okno

Prawo administracyjne

Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych oraz w postępowaniach sądowo-administracyjnych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Doradzamy w zakresie administracyjnych kwestii związanych z nieruchomościami np. wywłaszczenia, scalanie, podział, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

zamknij okno

Prawo spółek

Oferujemy pełne wsparcie w zakresie zakładania spółek i bieżącej obsługi spraw korporacyjnych. Doradzamy w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Sporządzamy umowy spółek i statuty, a także dokumenty wewnątrzkorporacyjne taki jak regulaminy czy instrukcje. Przeprowadzamy przekształcenia spółek osobowych i kapitałowych oraz związane z tym audyty prawne. Doradzamy przy przejęciach i łączeniu sie spółek sporządzając odpowiednie dokumenty/ umowy i koordynując procesy.

zamknij okno

Prawo pracy

Zapewniamy kompleksową obsługę z zakresu problematyki prawa pracy. Sporządzamy umowy o pracę, regulaminy pracy, wynagradzania i inne wewnątrzzakładowe dokumenty z zakresu prawa pracy. Zapewniamy reprezentację sądową w sporach zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy. Oferujemy bieżące doradztwo w zakresie strategii zatrudniania i rozwiązywania bieżących problemów czy wątpliwości.

zamknij okno

Prawo medyczne

Nasz zespół posiada ogromne doświadczenie w dochodzeniu roszczeń z zakresu błędów lekarskich. Doświadczenie i kwalifikacje pozwalają nam dokonać wstępnej oceny zasadności roszczeń i możliwej do uzyskania kwoty odszkodowania/zadoścuczynienia. Przeprowadzamy szkolenia z zakresu prawa medycznego na rzecz lekarzy oraz jednostek medycznych. Sporządzamy opinie medyczno-prawne. Swiadczymy usługi na rzecz podmiotów działających na rynku farmaceutycznym.

zamknij okno

Prawo własności intelektualnej

Specjalizujemy się w prawie własności intelektualnej. Uzyskujemy ochronę na przedmioty własności intelektualnej i przemysłowej. Doradzamy w budowie strategii ochrony własności intelektualnej. Przeprowadzamy transakcje dotyczące przedmiotów własności intelektualnej. Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych w zakresie dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z prawami własności intelektualnej.

zamknij okno

Prawo nieruchomości

Zajmujemy się kompleksową problematyką związaną z nieruchomościami. Przeprowadzamy transakcje zbycia/nabycia nieruchomości. Prowadzimy procesy sądowe związane ze zniesieniem współwłasności. Obsługujemy procesy inwestycyjne związane z remontami, budową, rozbudową nieruchomości. Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych związanych z nieruchomościami i budową. Zapewniamy bezpieczeństwo prawne realizowanych przedsięwzięć

zamknij okno

Prawo budowlane

Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych opartych na ustawie prawo budowlane. Występujemy o pozwolenia na budowę, rozbudowę, zmianę sposobu użytkowania czy rozbiórkę budynków. Udzielamy wsparcia w uzgodnieniach planów z konserwatorem zabytków. Zapewniamy wsparcie całościowego procesu inwestycyjnego realizowanej budowli.

zamknij okno

Prawo ochrony środowiska

Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych związanych z uzyskaniem decyzji środowiskowych oraz wszelkich innych aspektach prawnych działalności gospodarczej, w których występuje problematyka związana z prawem ochrony środowiska.

zamknij okno

Prawo rodzinne i spadkowe

Doradzamy klientom i reprezentujemy ich w sprawach sądowych związanych ze stwierdzeniem nabycia spadku lub koordynujemy proces poświadczenia dziedziczenia u notariusza. Prowadzimy sprawy o dział spadku czy zachowek. Doradzamy w sprawach rozwodów i separacji oraz w sprawach alimentacyjnych jak również dotyczących ustalenia kontaktów z dzieckiem.

zamknij okno

Prawo ochrony konkurencji

Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prowadzimy procesy związane z ochroną uczciwej konkurencji. Doradzamy w zakresie konstruowania modeli biznesowych pod kątem uniknięcia naruszenia reguł konkurencji. Sporządzamy opinie prawne oraz umowy handlowe w zakresie oceny naruszeń zasad konkurencji, z uwzględnieniem europejskiego prawa ochrony konkurencji w tym zawartego w traktatach.

zamknij okno

Prawo celne

Reprezentujemy klientów w postępowaniach celnych opartych na Wspólnotowym Kodeksie Celnym. Udzielamy wsparcia w przypadku zatrzymań towarów w związku z podejrzeniem naruszania praw własności intelektualnej, reprezentujemy klientów w czynnościach urzędowych.

zamknij okno

Prawo podatkowe

Reprezentujemy klientów w postępowaniach podatkowych oraz kontrolnych oraz w postępowaniach sądowoadministracyjnych. Sporządzamy i występujemy z wnioskami o udzielenie indywidualnych interpretacji podatkowych. Przeprowadzamy transakcje optymalizacji podatkowej. Reprezentujemy klientów w postępowaniach karno-skarbowych.

zamknij okno

Obsługa biznesu

Jak możemy pomóc

Nasz zespół posiada szerokie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców należących do różnych gałęzi przemysłu. Prowadzimy zarówno stałą obsługę bieżącą jak i obsługę incydentalną. Nasze wsparcie ułatwia rozwój działalności naszych klientów. Myślimy kategoriami celu jaki chce osiągnąć klient i prezentujemy rozwiązania mające prowadzić do jego realizacji.

zamknij okno

Obsługa bieżąca

Wspieramy klientów w bieżącej działalności i problemach jakie napotykają w toku prowadzenia działalności gospodarczej. Obsługa bieżąca pozwala nam na bliższe poznanie klienta, charakterystyki jego działalności oraz jego problemów i potrzeb. W ramach bieżącej działalności sporządzamy i korygujemy umowy handlowe, reprezentujemy klientów w sporach sądowych, doradzamy w kwestiach prawa pracy oraz gałęzi prawa które znajdują zastosowanie u danego klienta.

zamknij okno

Obsługa korporacyjna

Doradzamy w zakresie wyboru formy spółki (prowadzonej działalności). Sporządzamy umowy spółek i teksty statutów. Sporządzamy regulaminy pracy zarządów, rad nadzorczych oraz instrukcje, a także inne dokumenty wewnątrzkorporacyjne. Udzielamy wsparcia w zakresie przygotowania dokumentacji dotyczącej Walnych Zgromadzeń oraz ich poprowadzenia. Dokonujemy zmian w Krajowym Rejestrze Sądowych, oraz oferujemy wsparcie w sporach sądowych powstałych na tle korporacyjnym.

zamknij okno

Obsługa transakcji

Posiadamy ogromne doświadczenie w zakresie obsługi transakcji handlowych. Sporządzamy i dokonujemy korekty otrzymanych umów handlowych pod kątem uzgodnień biznesowych i zabezpieczenia prawnego klienta. Posiadamy doświadczenie w obsłudze zarówno umów bieżących jak i transakcji wysokokwotowych związanych m.in. z obrotem nieruchomościami czy inwestycjami budowlanymi lub dotyczącymi połączeń spółek.

zamknij okno

Audyty Prawne

Wykonujemy audyty prawne dostosowane do potrzeb klienta. Przeprowadzaliśmy audyty prawne w w związku z wejściem klienta na giełdę, w związku z połączeniem spółek czy też w celu zidentyfikowania obszarów wymagających działań naprawczych w przedsiębiorstwie. Działamy według sprawdzonej metodologii, gwarantującej skuteczność przeprowadzonych działań i objęcie zakresem audyty wszelkich istotnych aspektów prowadzonej działalności. Wskazujemy na realne ryzyka oraz rekomendujemy probiznesowe działania naprawcze.

zamknij okno

Negocjacje

Udzielamy wsparcia w prowadzeniu negocjacji biznesowych. Członkowie naszego zespołu posiadają doświadczenie oraz podbudowę teoretyczną (ukończone kursy) z zakresu prowadzenia negocjacji.

zamknij okno

Obsługa indywidualna

Jak możemy pomóc?

Oferujemy wsparcie i pomoc w prowadzeniu spraw na rzecz osób fizycznych. Reprezentujemy klientów w sądach we wszelkich sprawach dotyczących spraw życia codziennego Sporządzamy umowy oraz oferujemy pozasądowe rozpatrywanie sporów. Zapewniamy pełną organizację działań w sprawach, w których konieczne jest przeprowadzenie czynności przez notariusza.

zamknij okno

Reprezentacja sądowa

Reprezentujemy klientów w sprawach sądowych na każdym etapie postępowania, w tym również na etapie egzekucyjnym. Reprezentujemy klientów w całym postępowaniu jak i w poszczególnych czynnościach. Przygotowujemy pisma procesowe oraz doradzamy w zakresie wyboru drogi postępowania w danej sprawie.

zamknij okno

Sporządzanie umów

Sporządzamy umowy niedotyczące działalności gospodarczej klienta: umowy o dzieło, o roboty budowlane, umowy zlecenie, umowy o podział nieruchomości wspólnej, umowy sprzedaży, umowy darowizny, dożywocia, najmu, dzierżawy, pożyczki, przewozu, zamiany oraz porozumienia i ugody. Sporządzamy też umowy nienazwane dostosowane do celu jaki ma być osiągnięty przez klienta.

zamknij okno

Rozwiązywanie sporów

Pomagamy w pozasądowym rozstrzyganiu sporów. W każdej sprawie, w której można zawrzeć porozumienie podejmujemy próbę jego osiągnięcia. Członkowie naszego zespołu, jako pełnomocnicy klienta, bez emocjonalnego stosunku do sprawy, często potrafią skutecznie przekonać obie strony do zawarcia obopólnie korzystnego porozumienia, co pozwala zaoszczędzić klientowi i czas i pieniądze,

zamknij okno

Wsparcie czynności notarialnych

Zapewniamy pełną organizację działań i czynności które wymagają dla swej skuteczności podjęcia ich przed notariuszem. Współpracujemy z kancelariami notarialnymi, dzięki czemu możemy w szybkim czasie zorganizować i ustalić treść czynności z notariuszem, zapewniając bezpieczeństwo prawne transakcji.

zamknij okno

Obsługa międzynarodowa

Jak możemy pomóc?

Jednym z głównych obszarów specjalizacji naszej kancelarii jest kompleksowe wsparcie w obsłudze międzynarodowej naszych klientów. Doradzamy w wyborze formy prowadzenia działalności za granicą. Zakładamy spółki oraz inne podmioty zgodnie z prawem lokalnym danego kraju. Organizujemy również ich bieżącą obsługę. Przeprowadzamy analizy rynków zagranicznych. Dzięki posiadanej sieci kontaktów i wsparciu lokalnych kancelarii prawnych jesteśmy w stanie zmierzyć z każdym problemem jaki może nieść ze sobą wejście na rynek zagraniczny.

zamknij okno

Działalność za granicą

Oferujemy pełne wsparcie dla klientów chcących rozpocząć działalność gospodarczą za granicami Polski. Doradzamy w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności zgodnie z lokalnym prawem danego kraju. Załatwiamy wszystkie formalności, które czynią dany podmiot w pełni operacyjny. Z pomocą lokalnych kancelarii prawnych zapewniamy obsługę księgową oraz bieżącą obsługę prawną.

zamknij okno

Analiza rynków zagranicznych

Dla klientów planujących wejście na rynek zagraniczny oferujemy przeprowadzenie analizy tego rynku pod kątem stanu konkurencji oraz możliwości rozwoju. Analizy wykonywane przez nasz zespół wraz z lokalnymi specjalistami stanowią materiał ułatwiający podjęcie decyzji inwestycyjnych. Pozwalają też klientom oszczędzić czas i pieniądze oraz zminimalizować ryzyko inwestycyjne.

zamknij okno

Obsługa podmiotów zagranicznych

Obsługujemy zagraniczne podmioty, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą na terytorium Polski. Oferujemy pełne wsparcie w wyborze formy prowadzenia działalności, przeprowadzaniu procesu rejestracji oraz bieżącej obsłudze zakładanych podmiotów. Nasi klienci cenią w nas szybkość i efektywność działania oraz wsparcie merytoryczne, które pozwala im w pełni odnaleźć się w obcej kulturze prawnej.

zamknij okno

Sieć kontaktów

Nasza sieć kontaktów obejmuje większość krajów Europy, Stany Zjednoczone i Kanadę. Większość krajów Ameryki środkowej i południowej, kraje azjatyckie oraz kraje Bliskiego Wschodu. Posiadamy sprawdzonych partnerów - lokalne kancelarie prawne oraz księgowe z pomocą których sprawie oraz efektywnie organizujemy założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w danym kraju.

zamknij okno

Obsługa cudzoziemców

Obsługujemy kompleksowo sprawy cudzoziemców w Polsce. Pomagamy uzyskiwać zezwolenia na pobyt i pracę. Przeprowadzamy procedury uzyskania statusu rezydenta długoterminowego oraz uzyskania obywatelstwa polskiego. Pomagamy w uzyskaniu zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce.

zamknij okno