Nasze publikacje

Sądy nie powinny karać biegłych za kompetencje

Dziennik Gazeta Prawna nr 88, 8 maja 2018

Narzędzie ochrony, które stało się narzędziem walki z konkurentami

Dziennik Gazeta Prawna nr 57, 21 marca 2018

Roszczenia autorskie: a jednak jednokrotność

Dziennik Gazeta Prawna nr 22, 31 stycznia 2018

Roszczenia odszkodowawcze w prawie autorskim na zakręcie

Dziennik Gazeta Prawna nr 240, 12 grudnia 2017

Publikacja informacji o majątku osoby zamożnej a prawo do prywatności

Przegląd Prawa Handlowego, nr 5/2017

Uprawnienie pełnomocnika do umorzenia patentowego postępowania zgłoszeniowego

Studia Prawnicze i Administracyjne nr 4/2017

Skarb Państwa jako uprawniony do znaku towarowego (na przykładzie znaku towarowego CEIDG R.276349)

Przegląd Prawa Handlowego, nr 7/2016

Glosa do wyroku SN I CSK 50/14 (dot. nieużywania znaku towarowego przed upływem 5 lat od jego uzyskania)

Gdańsie Studia Prawnicze Przegląd Orzecznictwa 2016/2/29-36

Zasady zwolnienia wygranych w konkursach

Psychiatria po dyplomie, tom 12, nr 01, luty 2015

Szkoda na osobie - odszkodowaniach i zadośćuczynieniu w kontekście błędów lekarskich oraz wypadków komunikacyjnych

Gazeta Kuracjusza, nr 107/108, 2014

Badanie pacjentów znajdujących się pod wpływem alkoholu

Medical Tribune, nr 11, 2014

Kiedy lekarz ocenia innego lekarza - o niezrozumieniu przepisów Kodeksu Etyki Lekarskiej

Medical Maestro, vol. V, 2014

Problematyka kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia tajemnicy przedsiębiorstwa w orzecznictwie sądów administracyjnych

Sądowa Kontrola Administracji w Sprawach Gospodarczych, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2013

Szkoda na osobie - odszkodowaniach i zadośćuczynieniu w kontekście błędów lekarskich oraz wypadków komunikacyjnych

Gazeta Kuracjusza, nr 107/108, 2014

Przestrogi dla szpitali w dochodzeni roszczeń za nadwykonania - dlaczego niektóre szpitale przegrywają procesu przeciwko NFZ?

Medical Maestro Magazine, vol 3, 2014

Wybrane problemy tzw. cywilnych procesów medycznych - cz. II

Gdański Kwartalnik Adwokacki, nr 34, maj 2014

Odpowiedzialność cywilna szpitala i lekarzy za powikłania okołoporodowe przy braku współpracy rodzącej

Medical Maestro Magazine, vol 2, 2014

Zakażenie endogenne - prawidłowość diagnostyki a odpowiedzialność szpitala

Działalność Lecznicza w Praktyce, nr 18, 2013

Tajemnica lekarska - wybrane aspekty praktyczno-prawne

Działalność Lecznicza w Praktyce, nr 11, 2013

Lekarzu, chroń swoje dobre imię! Aspekt cywilny zniesławienia w Internecie

Działalność Lecznicza w Praktyce, nr 9, 2012

Łóżka lepsze i gorsze. Standardy zakwaterowania i wyżywienia w SPZOZ w ujęciu komercyjno-prawnym

Menedżer Zdrowia 8/2011

Uwagi krytyczne do projektu założeń do ustawy Prawo Badań Klinicznych

uwagi opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia na jego stronach internetowych (www.mz.gov.pl)

Prawne aspekty komercyjnej działalności SPZOZ, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki świadczeń około-medycznych

Prawo i Medycyna, 4/2011